Podmínky provozuVážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s šířením COVID -19 budeme postupovat dle těchto pravidel:

1) Rodiče budou děti předávat u vstupu do šatny, vyjímku tvoří pouze rodiče nově zapsaných dětí, kteří mohou v rámci adaptačního procesu strávit s dítětem maximálně jednu hodinu denně v MŠ.

2) Rodiče budou vstupovat do budovy školy s rouškou (platí rovněž pro osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte).

3) Dítě, které vykazuje projevy infekčního onemocnění nemůže být od rodičů převzato.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí

4) Pokud se u dítěte příznaky onemocnění projeví během pobytu v MŠ, rodiče budou ihned kontaktováni a požádáni o vyzvednutí dítěte.

5) Je třeba, aby každé dítě mělo ve své skříňce jednu roušku.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů